Research and Treatise Office Princess of Naradhiwas University

ระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Start Findding Research And Treatise Hope You Enjoy With My RMS PNU! เริ่มต้นการใช้งานระบบค้นหางานวิจัยและตำรา!,หวังว่าคุณจะมีความสุขกับระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยของเรา!

อ่านเพิ่มเติม!

ระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์!


ระบบ RDBMS PNU สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย และผลงานวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สอบถาม!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม!


หากพบปัญหาการใช้งานระบบ! สามารถสอบถามข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม!

ทาง E-mail หรือ หมายเลขโทรศัพท์