รายละเอียดข้อมูลผลงานการตีพิมพ์

ผู้วิจัย :
ชื่องานวิจัย :
ตีพิมพ์ใน: วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุมวิชาการ : ENyDYfhHIw
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ฉบับที่ : 0
วัน/เดือน/ปี (ที่ตีพิมพ์) : 10121985
หน้าที่ : 2rand[0,1,1]
ลักษณะบทความ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
ไฟล์บทความ (ถ้ามี)
จำนวนการอ่าน : 0