รายละเอียดข้อมูลผลงานการตีพิมพ์

ผู้วิจัย :
ชื่องานวิจัย :
ตีพิมพ์ใน: วารสารวิชาการระดับชาติ
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุมวิชาการ : kpQHyvdontf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
ฉบับที่ : 0
วัน/เดือน/ปี (ที่ตีพิมพ์) : 10121985
หน้าที่ : 2rand[0,1,1]
ลักษณะบทความ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน วารสารทางวิชาการระดับชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ไฟล์บทความ (ถ้ามี)
จำนวนการอ่าน : 0