รายละเอียดข้อมูลผลงานการตีพิมพ์

ผู้วิจัย :
ชื่องานวิจัย :
ตีพิมพ์ใน: วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุมวิชาการ : WkHiMlFKLSpmG
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
ฉบับที่ : 0
วัน/เดือน/ปี (ที่ตีพิมพ์) : 10121985
หน้าที่ : 2rand[0,1,1]
ลักษณะบทความ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ไฟล์บทความ (ถ้ามี)
จำนวนการอ่าน : 0