^Back To Top
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

nriisicon startuplogoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIPsatisfied button

ระบบกลไกการบริหารจัดการ

        มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ ได้จัดทำระบบกลไลการบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์การวิจัย อันประกอบด้วย การสร้างนักวิจัยที่มีคุุณภาพ การสร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ การสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยและการบูรณาการงานวิจัยสู่พื้นที่และพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจน พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในจังหวัด โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

พัฒนาคุณภาพนักวิจัย ดำเนินการโดย
 • ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยที่จำเป็นแก่นักวิจัยโดยเฉพาะ การเขียนข้อเสนอโครงการ การดำเนินงานวิจัย การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ การจัดการความรู้จากการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย   
 • สนับสนุนการสร้างกลุ่มวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์    
 • สนับสนุนการสร้างกลุ่มวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ 
 • จัดระบบการดูแลนักวิจัยหรือนักประดิษฐ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งจัดคลินิกนักวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับ ติดตามผลประเมินผล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • จัดระบบการดูแลนักวิจัยหรือนักประดิษฐ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งจัดคลินิกนักวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับ ติดตามผลประเมินผล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • สร้างความร่วมมือและเครือข่ายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยทำการวิจัยเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
 • สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน มีห้องปฏิบัติการวิจัย หน่วยงานวิจัยหรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวกหรือรักษาความปลอดภัยในการวิจัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย การจัดประชุมวิชาการหรือการจัดแสดงสร้างสรรค์

สร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดำเนินการโดย

 • พัฒนายุทธศาสตร์แผนพัฒนา 15 ปี และแผนปฏิบัติการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับบุคลากรภายในและเครือข่ายวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
 • สร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงาน โดยการยกย่อง ให้รางวัล กำหนดภาระงานด้านวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานอาจารย์ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ในการทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 • จัดหาแหล่งทุนและการจัดสรรค์ทุนวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน รวมทั้งจัดทำกองทุนวิจัย ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรค์ทุนวิจัยระเบียบอัตราการเบิกจ่ายกองทุนวิจัย และระเบียบสนับสนุนรางวัลเผยแพร่ผลการวิจัย รวมทั้งส่งเสริมการได้รับทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
 • จัดทำคู่มือการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งคู่มือการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 • สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลและห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย
 • พัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 • ส่งเสริมคุณธรรม จรรยาวิชาชีพและกำหนดแนวทางปฏิบัติ 
 • ส่งเสริมและจัดทำระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ รวมทั้งการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

พัฒนาระบบการส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดำเนินการโดย

 • ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 • ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
 • ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
 •  ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากงานประจำ
 • ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

พัฒนาระบบการส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่พื้นที่และพัฒนาการเรียนการสอน ดำเนินการโดย

 •  ส่งเสริมและจัดการความรู้ รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้
 • ส่งเสริมการนำผลวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น 
 • ส่งเสริมการนำผลวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการพัฒนางานประจำ

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg