^Back To Top
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

nriisicon startuplogoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIPsatisfied button

ตำรา มนร

T1เศรษฐศาสตร์จุลภาค T8การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี  T13วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้า 2 
T3เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อการพิชิตทุน  T4การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ โดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม  T2การพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยไทยมุสลิมระยะสุดท้าย 
T5  การพยาบาลมารดา    หลังคลอด T6  การส่งเสริมและการบริหารการส่งเสริมการเกษตร T7การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
T9ศาลและวิธีพิจารณาคดีในระบบกฎหมายอิสลาม T12ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ T14การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน
T10วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้า 1    
     
     
     
Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg