^Back To Top
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

nriisicon startuplogoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIPsatisfied button

โปสเตอร์งานวิจัย

Anongอาจารย์อนงค์ ภิบาล

เรื่อง นวัตกรรมแอนิเมชั่นเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมสองภาษา

Jamjureeผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล คงเสน

เรื่อง การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านโต๊ะแบ หมู่ที่ 3 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

Taweesakผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ขัตติยวรรณ

เรื่อง เครื่องบดเปลือกหอยสำหรับชุมชน

Somkiatผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์

เรื่อง เครื่องขึ้นรูปภาชนะวัสดุธรรมชาติ

Apinyaอาจารย์อภิญญา บุรีศรี

เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ บ้านโคกอิฐ-โคกใน ต.พล่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

Jamjureeอาจารย์จามจุรี จุลพูล

เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนด้วยการผลิตข้าวซ้อมมือ กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกอิฐ-โคกใน ต.พล่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

Watcharaอาจารย์วัชระ วัชราภรณ์

เรื่อง การออกแบบและพัฒนาตู้ฟักไข่อัตโนมัติควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Sofiaอาจารย์โซเฟีย แวหะมะ

เรื่อง แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg