^Back To Top
 • 1 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 2 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 3 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 4 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 5 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

erd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
(Research and Innovation center Princess of Naradhiwas University) มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์

บูรณาการงานวิจัยหรือนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ การเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมทั้ง 5 ด้าน โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ร่วมทุกภาคส่วนสู่เชิงพาณิชย์ และยกระดับชุมชนทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้

พันธกิจ

1. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

2. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยหรือนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ให้มีความเข้มแข็ง

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์กับภาครัฐ เอกชนและชุมชน

4. บูรณาการงานวิจัยหรือนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์สู่เชิงพานิชย์และยกระดับชุมชนร่วม ทุกภาคส่วน

 

 

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg