^Back To Top
 • 1 ประกาศรับสมัครทุน Industry – Academia Partnership Programme (IAPP)
  การสนับสนุนด้านเงินทุน โครงการละไม่เกิน 50,000 GBP โดย สกว. และ Royal Academy of Engineering สนับสนุนฝ่ายละประมาณ 50% ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน ครอบคลุมค่าเดินทาง การใช้จ่ายสำหรับดำรงชีพ ค่าตอบแทน ทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร เป็นต้น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
 • 2 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561
  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่แนบ จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
 • 3 ประกาศรับสมัครทุน Industry – Academia Partnership Programme (IAPP)
  การสนับสนุนด้านเงินทุน โครงการละไม่เกิน 50,000 GBP โดย สกว. และ Royal Academy of Engineering สนับสนุนฝ่ายละประมาณ 50% ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน ครอบคลุมค่าเดินทาง การใช้จ่ายสำหรับดำรงชีพ ค่าตอบแทน ทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร เป็นต้น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
 • 4 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561
  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่แนบ จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
 • 5 การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562
  จัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ให้เป็นไปตามร่างแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยส่งข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

btconb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20

เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิจัย

รูปแบบเรื่องเต็ม (Full Paper)_1

รูปแบบเรื่องเต็ม (Full Paper)_2

 1. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดเพื่อการคัดเลือกนักวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัลเชิดชูเกียรติ  ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ประจำปี 2561 

 2. รางวัลและประเภทของรางวัล

          กำหนดรางวัลและประเภทของรางวัลนักวิจัยดีเด่น โดยในแต่ละด้านแบ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รางวัล วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 รางวัล

 3. และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 รางวัล ดังนี้ 

                      1. ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัลเชิดชูเกียรติ

 4.                           ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ประจำปี 2561

 5.                                 1.1 นักวิจัยดีเด่นด้านการขอรับทุนวิจัยจากภายนอก จำนวน 3 รางวัล

                                  1.2  นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จำนวน 3 รางวัล

                                  1.3 นักวิจัยดีเด่นด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 3 รางวัล

                                  1.4 นักวิจัยดีเด่นด้านการนำผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 3 รางวัล

                                  1.5 นักวิจัยดีเด่นด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 3 รางวัล

                                  1.6 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

                                  1.7 หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น จำนวน 1 รางวัล

 6. **หมายเหตุ

 7.      - แนบเอกสารหลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา จำนวน 6 ชุด

 8.       - จัดส่งเอกสารถึงงานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

 9.      - มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2561

   

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg