^Back To Top
 • 1 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 2 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 3 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 4 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 5 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

logoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

 1. ข่าวทุนวิจัย
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. เชิญเข้าร่วมงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัย

next
prev

E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

        E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่7 แบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่  ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ท่านสามารถดาวโหลดได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

 

                                     con7poster2            con7oral2

รางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

 

IMG_722411.jpg

IMG_7225-tile1.jpg

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15 ประกอบไปด้วยอาจารย์ 6 ท่าน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
 2. อาจารย์ ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัล บินหะยีนิยิ
 4. อาจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

● ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 10

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้พันธกิจหลัก 4 ประการ ซึ่งหนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญคือการผลิตผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยโดยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย และมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนให้กว้างขวางขึ้น โดยทำการจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ขึ้น ในวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง : http://www.hu.ac.th/conference/index.html 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Ms.Pimnada Khemkullanat
 • Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นางสาวสุภาพรรณ เซ่งแก้ว
 • Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 211
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg