^Back To Top
 • 1 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 2 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 3 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 4 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 5 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

logoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

 1. ข่าวทุนวิจัย
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. เชิญเข้าร่วมงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัย

next
prev

E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

        E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่7 แบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่  ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ท่านสามารถดาวโหลดได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

 

                                     con7poster2            con7oral2

รางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

 

IMG_722411.jpg

IMG_7225-tile1.jpg

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15 ประกอบไปด้วยอาจารย์ 6 ท่าน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
 2. อาจารย์ ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัล บินหะยีนิยิ
 4. อาจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

● ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์

ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยพื้นฐานว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หากมีการต่อยอดผลงานวิจัยเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้พื้นฐานไปสู่การใช้ประโยชน์จะทำให้ผลงานวิจัยมีคุณค่าและจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้สนับสนุนทุนวิจัยพื้นฐานตั้งแต่ระดับนักวิจัยรุ่นใหม่จนถึงนักวิจัยระดับอาวุโส เพื่อให้มีการสั่งสมองค์ความรู้ที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติ โดยมุ่งหมายว่านักวิจัยที่เคยรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. ในระดับนักวิจัยรุ่นกลางขึ้นไปจะเป็นนักวิจัยที่มีพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้และมีศักยภาพในการต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ สกว. จึงจะสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานวิจัยที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานนำไปสู่การใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างชัดเจน

ผู้สนใจสามารถdownloadแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ได้ที่ http://academics.trf.or.th และส่งรายการต่อไปนี้

 1. แบบเสนอโครงการวิจัยซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนต่อยอดโดยอ้างอิงจากโครงการวิจัยพื้นฐานเดิม และแบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย จำนวน 5 ชุด โดยให้เขียนเป็นภาษาไทยสำหรับทุกสาขาวิชา
 2. แผ่นซีดีข้อมูล 1 แผ่น บรรจุข้อมูลไฟล์ในข้อ 1 ในรูปแบบ MS Word และ PDF รวมทั้งคลิปวิดีโอ (video clip) อธิบายข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 3 นาที

  โดยส่งมาที่

  ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์)
  ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 31 มกราคม 2562 
โดยจะถือวันประทับตราและการลงทะเบียนในระบบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นสำคัญ 
และจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ทราบภายในวันที่ 1 เมษายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมทาง website

 

โทรศัพท์ 0-2278-8253 (ชลนภา)

 

โทรสาร 0-2278-8248
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg