● ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัย ภาคใต้ตอนล่าง (University Creative Council Network Lower Southern Branch exhibition)

ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัย ภาคใต้ตอนล่าง (University Creative Council Network Lower Southern Branch exhibition)

ด้วยศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ สำนักวิจัยและพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันแม่ข่าย ได้รับทุนสนับสนุนให้ดำเนินโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์  เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ในรูปแบบงาน"ช็อป ชม เที่ยว เรียนรู้อารยธรรมใต้ล่าง" ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซลทรัลเฟสติวัล อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่มีศักยภาพและคุณภาพ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมการวิจัย ภายใต้โครงการ Innovation Hubs กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ในการนี้ จึงใครขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 เวลา 11.00-20.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา