^Back To Top
 • 1 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 2 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 3 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 4 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 5 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

logoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

 1. ข่าวทุนวิจัย
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. เชิญเข้าร่วมงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัย

next
prev

E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

        E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่7 แบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่  ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ท่านสามารถดาวโหลดได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

 

                                     con7poster2            con7oral2

รางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

 

IMG_722411.jpg

IMG_7225-tile1.jpg

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15 ประกอบไปด้วยอาจารย์ 6 ท่าน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
 2. อาจารย์ ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัล บินหะยีนิยิ
 4. อาจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

● ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเรื่อง"How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer"

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเรื่อง"How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer"

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ บริษัท แนันดาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือจัดโครงการ "How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer" โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ร่วมแบ่งปันแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้นำและนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้จากมหาวิทยาลัย สู่ธุรกิจ

ฝนการนี้ทปอ. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer"  ในวันพฤหัสบดีที่31 มกราคม 2562 เวลา  08.30-18.30 น. ณ Town Hall บริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และขอความกรุณาตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://goo.gl/fjHcyv ภายในวันที่21 มกราคม 2562 

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg