● ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปีพ.ศ 2561-2562

ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปีพ.ศ 2561-2562

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.)ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบให้กับอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศได้  และงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาค์ส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ซึ่งหัวข้อชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญมี6 ประเด็น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

ในการนี้ ศจย. ขอประกาศให้การสนับสนุนอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ/ภายใต้กำกับของรัฐ ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถขอรับทุนสนุบสนุนจากศจย.ได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการสมัครจากเว็บไซต์ http://www.trc.or.th โดยเข้าไปที่เมนูทุนวิจัย/หัวข้อนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน พ.ศ 2561-31 มกราคม พ.ศ 2562