^Back To Top
 • 1 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 2 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 3 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 4 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 5 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

logoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

 1. ข่าวทุนวิจัย
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. เชิญเข้าร่วมงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัย

next
prev

E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

        E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่7 แบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่  ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ท่านสามารถดาวโหลดได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

 

                                     con7poster2            con7oral2

รางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

 

IMG_722411.jpg

IMG_7225-tile1.jpg

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15 ประกอบไปด้วยอาจารย์ 6 ท่าน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
 2. อาจารย์ ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัล บินหะยีนิยิ
 4. อาจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

● การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

   ปัจจุบันกองทัพต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศจากต่างประเทศ เพื่อภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดหาและซ่อมบำรุงสูงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยของประเทศ จึงมีความร่วมมือ
กับกองทัพบกเพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ตรงตามโจทย์วิจัยของกองทัพบกเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อกองทัพของไทยและการป้องกันประเทศ โดยตรงต่อไป

ทั้งนี้รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายในรูปของตัวเงิน (in-cash) และกองทัพบกสนับสนุนโครงการในรูปของส่วนสนับสนุนอื่น (in kind)ได้แก่ การกำหนดความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงกับความต้องการของกองทัพบก การอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายยุทธภัณฑ์ สถานที่ใน
การทดสอบยุทโธปกรณ์รวมทั้งการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อให้กองทัพบกในฐานะผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้รับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของกองทัพบก

     ในการนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ จำนวน 15 เล่ม และนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดีที่มีทั้ง wordและ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด สามารถนำส่งได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเองไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของกองทัพและการป้องกันประเทศ (Military R&D)

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg