^Back To Top
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

nriisicon startuplogoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIPsatisfied button

ภาพกิจกรรมศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

 

IMG 7888

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมสรุปทิศทางแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2564-2565

IMG 6465

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

IMG 6231

งพื้นที่เพื่อสำรวจเขียนข้อเสนอโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ณ ตำรวจภูธรภาค 9

   

● สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับทุน จำนวน 102 ทุน ประจำปี 2564

 

สำนักงานพันนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีโอกาสพัฒนาด้านศักยภาพ โดยเปิดรับสมัครทุน ดังนี้

  • ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 75 ทุน
  • ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 15 ทุน
  • ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ เปืดรับสมัครทั้งปี จำนวน 12 ทุน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.arda.or.th/

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg