^Back To Top
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

nriisicon startuplogoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

 1. ข่าวทุนวิจัย
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. เชิญเข้าร่วมงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัย

next
prev

รางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

 

IMG_722411.jpg

IMG_7225-tile1.jpg

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15 ประกอบไปด้วยอาจารย์ 6 ท่าน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
 2. อาจารย์ ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัล บินหะยีนิยิ
 4. อาจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

● สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

………………………………………………………………………………………..

 

๑.   หลักการและเหตุผล

การวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและเศรษฐกิจได้โดยการสร้างความรู้ใหม่ แนวทางใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือชิ้นงานใหม่ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างฐานสติปัญญาในการพัฒนาให้กับประเทศได้ และหากนำไปสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้ก็จะก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งอาจเป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้ ดังนั้นการพัฒนาให้ผลงานที่เกิดจากการวิจัย และงานที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นได้ถูกนำไปพัฒนาปรับปรุง ให้นำไปสู่นวัตกรรมก็จะสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) ขึ้นมาได้ในปัจจุบัน แม้ว่าผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของไทยจะมีความก้าวหน้า และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนด้านนี้มากขึ้นหากแต่การส่งเสริมให้เกิดความรู้ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) อย่างจริงจังยังอาจไม่เพียงพอ ทำให้ส่วนหนึ่งผลงานอาจเป็นการไปทำซ้ำหรือลอกเลียนงานจากต่างประเทศได้ ดังนั้น การสร้างช่องทางให้นักวิจัยหรือนักประดิษฐ์ไทยได้มีโอกาสไปพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัย/นักประดิษฐ์ต่างประเทศ อาจเป็นกลไกหนึ่งที่น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ไม่มากก็น้อย เนื่องจาก

๑.     นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย ได้รับทราบผลงานของต่างประเทศที่มีการคิดค้นพัฒนาขึ้นแล้ว

๒.   นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาผลงานให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับวัฒนธรรม/วิถีชีวิตของไทย แต่สามารถทัดเทียมนานาชาติได้ในเวลาเดียวกัน

๓.     เป็นช่องทางทางการตลาดให้กับผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของประเทศได้

 

๒. วัตถุประสงค์

   ๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีศักยภาพในเวทีระดับสากล

   ๒.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย/ด้านการประดิษฐ์คิดค้น กับองค์กรนานาชาติ

   ๒.๓ เพื่อขยายผล/เปิดโอกาสในการหาช่องทางการตลาดให้ผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของไทยโดยผ่านการนำเสนอในเวทีนานาชาติ

๓. สถานที่จัดงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

   ๓.๑    งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2020)

                   ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

   ๓.๒    งาน “Seoul International Invention Fair 2020” (SIIF 2020)

                   ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

   ๓.๓    งาน “The 32nd International Invention, Innovation & Technology Exposition” (ITEX 2021) 

                   ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
    ๓.๔    งาน “2021 Silicon Valley International Invention Festival” (SVIIF 2021) 

                   ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg