^Back To Top
 • 1 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 2 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 3 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 4 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 5 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

logoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

 1. ข่าวทุนวิจัย
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. เชิญเข้าร่วมงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัย

next
prev

E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

        E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่7 แบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่  ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ท่านสามารถดาวโหลดได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

 

                                     con7poster2            con7oral2

รางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

 

IMG_722411.jpg

IMG_7225-tile1.jpg

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15 ประกอบไปด้วยอาจารย์ 6 ท่าน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
 2. อาจารย์ ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัล บินหะยีนิยิ
 4. อาจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

● กรมวิชาการเกษตร แจงแนวทางตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 2542

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร แจงแนวทางตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 2542

 • มาตรา 52 กำหนดให้ "ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พิืชป่าส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง พรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากพนังงานเจ้าหน้าที่ และทำข้อตกลงแบังปันผลประโยชน์...."
 • มาตรา 53 กำหนดให้ "ผูู้ใดทำการศึกษา ทอลงอ หรือ วิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธฺุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยนน์ในทางการค้าปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด"

หากสนใจ สามารถดูรายละเอียดมาตราที่ 52 และ 53 ทั้งหมดได้ที่ลิื้งค์ https://goo.gl/pds7A8

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg