^Back To Top
 • 1 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 2 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 3 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 4 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 5 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

erd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

 1. ข่าวทุนวิจัย
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. เชิญเข้าร่วมงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัย

next
prev

E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

        E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่7 แบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่  ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ท่านสามารถดาวโหลดได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

 

                                     con7poster2            con7oral2

● สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

                      สำนักงนการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ จดหมายข่าว โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐคิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน ท่านสามาสรถเข้าชมและดาวโหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ได้ที่ https://www.nrct.go.th 

                        ทั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตามประกาศพระราชบัญญัติการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 พฤษาคม 2562  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษาคมา 2562 เป็นต้นไป สำนนักงานการวิจัยแห่งชาติ ยังคงมีสถานที่ตั้งเดิม ณ เลขที่ 196 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรณีย์ 10900 คงเดิม

ข่าวประกวดผลงาน

ประกาศผลการพิจารณารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 

 

goodman62

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg