● โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย ประเทศ 4.0

โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย ประเทศ 4.0

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมกับงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลปีงบประมาณ 2560 เพื่อดำเนินโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย ประเทศ 4.0

ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ (ปิดผนึก) ดังกล่าวมายังฝ่ายเลขาธิการสมาคม ทปอ. ได้ที่

สำนักงานเลขาธิการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งปกรเทศไทย เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562

>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม<<