^Back To Top
 • 1 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 2 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 3 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 4 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 5 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

logoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

 1. ข่าวทุนวิจัย
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. เชิญเข้าร่วมงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัย

next
prev

E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

        E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่7 แบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่  ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ท่านสามารถดาวโหลดได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

 

                                     con7poster2            con7oral2

รางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

 

IMG_722411.jpg

IMG_7225-tile1.jpg

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15 ประกอบไปด้วยอาจารย์ 6 ท่าน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
 2. อาจารย์ ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัล บินหะยีนิยิ
 4. อาจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

● ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตราฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

วช.ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา เพิ่มศักยภาพและมาตราฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ้งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการแระชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.nrct.go.th

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.nrct.go.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 

จัดส่งเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จำนวน ๕ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน ๑ แผ่น ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด ณ จุดลงทะเบียนในวันแรกของการจัดกิจกรรม 

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดของท่าน 

อนึ่ง การเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะดังกล่าว วช. ขอให้สิทธิแก่ท่านที่ไม่เคยเข้าร่วมการบ่มเพาะฯ เป็นโอกาสแรกก่อน และขอปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้

เอกสารแนบ

 

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg