● ตารางกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1

ตารางกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1

เนื้อความ :

        "ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ “แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563” ที่มีเป้าหมายในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมแบ่งเป็น 4 เป้าหมาย โดย สวทน. รับผิดชอบแผนงานในเป้าหมายที่1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทาเศรษฐกิจ และเป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมขอ'ประเทศ นั้น
        เพื่อให้การกลั่นกรองแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางการกลั่นกรองแผนงานที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาทในลักษณะประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ (Panel) เพื่อให้หน่วยงานวิจัยได้ชี้แจงข้อมูลอย่างครบถ้วนต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ
        โดยในเป้าหมายที่ 1 ได้กำหนดวัน-เวลาการชี้แจงข้อมูลสำหรับแผนงานที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท ตามเอกสารแนบ
        หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดประสาน ประสานข้อมูลเพิ่ม โปรดติดต่อ คุณรินรพี 091-742-2382 หรือคุณภัทรายุส 063-272-8855  
หรือ ดร.ศรีฉัตรา 0806055363"
 
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ_ตารางกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัย.pdf
ประกาศ_ตารางกลั่นกรองแผนบูฯ 63 แยกตามวัน-เวลา.pdf