^Back To Top
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

nriisicon startuplogoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

 1. ข่าวทุนวิจัย
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. เชิญเข้าร่วมงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัย

next
prev

รางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

 

IMG_722411.jpg

IMG_7225-tile1.jpg

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15 ประกอบไปด้วยอาจารย์ 6 ท่าน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
 2. อาจารย์ ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัล บินหะยีนิยิ
 4. อาจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

● พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตราฐานการวิจัยและมาตราฐานความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการปี 2561

MOU lab

 

ด้วย สำนักงานตณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค :  ภาคใต้
และ มหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และลูกข่ายจนวน 10 มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลันวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยจัดประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตราฐาการวิจัยและมาตราฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561ที่ผ่านมา โดยภายในงาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

IMG 7759ss

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตราฐานการวิจัยในรูปแบบนิทรรศการ และการบรรยายพิเศษ
เรื่อง การยกระดับาตราฐานการวิจัยของต่างประเทศ โดยศาตราจารย์กิติคุณ นายแพทย์สทธิพร จิตต์มิตรภาพ

โดยมีการพูดถึง การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เล่ม ๑ : ข้อกําหนด มาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 เล่ม 1 – 2558  >>ดาวน์โหลด<<

และ เล่ม ๒ : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และ เทคนิคในทางปฏิบัติมาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 เล่ม 2 – 2558 >>ดาวน์โหลด<<

 

 

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg