● การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1562748041653.jpg 

1562748203848.jpg

ประชมวชาการยะลา ๑๙๐๗๑๐ 0015  ประชมวชาการยะลา ๑๙๐๗๑๐ 0099
 ประชมวชาการยะลา ๑๙๐๗๑๐ 0039  ประชมวชาการยะลา ๑๙๐๗๑๐ 0084
 ประชมวชาการยะลา ๑๙๐๗๑๐ 0059  ประชมวชาการยะลา ๑๙๐๗๑๐ 0115
   

 

เครือข่ายความร่วมมือ 

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

3.มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กลุ่มสาขาการนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเกษตรศาสตร์

4. กลุ่มการศึกษาและอิสลามศึกษา

5. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6. กลุ่มบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์