^Back To Top
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

nriisicon startuplogoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIPsatisfied button

ภาพกิจกรรมศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

 

IMG 7888

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมสรุปทิศทางแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2564-2565

IMG 6465

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

IMG 6231

งพื้นที่เพื่อสำรวจเขียนข้อเสนอโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ณ ตำรวจภูธรภาค 9

   

● โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบ Smart Farm และ โครงการศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด ณ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบ Smart Farm

และ โครงการศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด ณ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส


   50570699 2224718680901214 4747293846952476672 o
    สครน2  
 สครน4  สครน3

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และนายอรุณ ศรีใสนายอำเภอสุคิริน ร่วมโครงการการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ด้านการเพาะปลูกในระบบ Smart fram ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และโครงการศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 

 

ข่าวจากสำนักข่าวชายแดนใต้  >>คลิก<<

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<

● การกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4

การกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ งบประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ   50 ล้านบาท

เนื้อความ : ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ “แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563” ที่มีเป้าหมายในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมแบ่งเป็น 4 เป้าหมาย โดย สวทน. รับผิดชอบแผนงานในเป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ นั้น

เพื่อให้การกลั่นกรองแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางการกลั่นกรองแผนงานที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาทในลักษณะประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ (Panel) เพื่อให้หน่วยงานวิจัยได้ชี้แจงข้อมูลอย่างครบถ้วนต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ

โดยในเป้าหมายที่ 4 ได้กำหนดวัน-เวลาการชี้แจงข้อมูลสำหรับแผนงานที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท ตามเอกสารแนบ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดประสาน ประสานข้อมูลเพิ่ม โปรดติดต่อ คุณรินรพี 091-742-2382 หรือคุณภัทรายุส 063-272-8855 หรือ ดร.ศรีฉัตรา 080-605-5363

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ตารางเป้าหมายที่ 4.pdf

● ตารางกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1

ตารางกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1

เนื้อความ :

        "ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ “แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563” ที่มีเป้าหมายในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมแบ่งเป็น 4 เป้าหมาย โดย สวทน. รับผิดชอบแผนงานในเป้าหมายที่1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทาเศรษฐกิจ และเป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมขอ'ประเทศ นั้น
        เพื่อให้การกลั่นกรองแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางการกลั่นกรองแผนงานที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาทในลักษณะประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ (Panel) เพื่อให้หน่วยงานวิจัยได้ชี้แจงข้อมูลอย่างครบถ้วนต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ
        โดยในเป้าหมายที่ 1 ได้กำหนดวัน-เวลาการชี้แจงข้อมูลสำหรับแผนงานที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท ตามเอกสารแนบ
        หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดประสาน ประสานข้อมูลเพิ่ม โปรดติดต่อ คุณรินรพี 091-742-2382 หรือคุณภัทรายุส 063-272-8855  
หรือ ดร.ศรีฉัตรา 0806055363"
 
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ_ตารางกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัย.pdf
ประกาศ_ตารางกลั่นกรองแผนบูฯ 63 แยกตามวัน-เวลา.pdf

 

 

● พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตราฐานการวิจัยและมาตราฐานความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการปี 2561

MOU lab

 

ด้วย สำนักงานตณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค :  ภาคใต้
และ มหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และลูกข่ายจนวน 10 มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลันวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยจัดประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตราฐาการวิจัยและมาตราฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561ที่ผ่านมา โดยภายในงาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

IMG 7759ss

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตราฐานการวิจัยในรูปแบบนิทรรศการ และการบรรยายพิเศษ
เรื่อง การยกระดับาตราฐานการวิจัยของต่างประเทศ โดยศาตราจารย์กิติคุณ นายแพทย์สทธิพร จิตต์มิตรภาพ

โดยมีการพูดถึง การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เล่ม ๑ : ข้อกําหนด มาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 เล่ม 1 – 2558  >>ดาวน์โหลด<<

และ เล่ม ๒ : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และ เทคนิคในทางปฏิบัติมาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 เล่ม 2 – 2558 >>ดาวน์โหลด<<

 

 

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg