^Back To Top
 • 1 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 2 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 3 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 4 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 5 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

logoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

 1. ข่าวทุนวิจัย
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. เชิญเข้าร่วมงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัย

next
prev

E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

        E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่7 แบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่  ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ท่านสามารถดาวโหลดได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

 

                                     con7poster2            con7oral2

รางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

 

IMG_722411.jpg

IMG_7225-tile1.jpg

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15 ประกอบไปด้วยอาจารย์ 6 ท่าน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
 2. อาจารย์ ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัล บินหะยีนิยิ
 4. อาจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

● โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Education Exchanges for Development (SEED)

โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Education Exchanges for Development (SEED)

           ประเทศแคนาดาได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้โครงการ  The Canada-ASEAN Scholarships and Education Exchanges for Development (SEED)

ปีการศึกษา 2562-2563

วัตถุประสงค์ 

 • ศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาหรือกำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสม

ของโครงการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัยอุดมศึกษาใรภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

แคนาดาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู็ที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้

 • ค่าวีซ่า
 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป และกลับชั้นประหยัด
 • ค่าประกันสุขภาาพ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าเดนิทางไปยังประเทศแคนาดา
 • ค่าหนังสือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและงานวิจัย

สามารถดำเนินการสมัคร ภายในวันที่  5 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Website :  https://scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel :+1 613 237 4820

 

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg