^Back To Top
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

nriisicon startuplogoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIPsatisfied button

กองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

1.เพื่อดำเนินการจัดหาทุน ส่งเสริม สนับสนุนให้กองทุนดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานวิจัยด้านต่างๆ ที่มีคุณภาพนำไปใช้สร้างองค์กรความรู้ใหม่และพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศ

3.เพ่ื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ ความสามารถในการเสนอและดำเนินโครงการวิจัย และแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ตามความเชี่ยวชาญในคณะต่างๆตามศักภาพ เพื่อมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

5.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีนักวิจัยในการนำเสนอผมงานวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยในทุกระดับ และสามารถพัฒนาเป็นทีมงานวิจัยเพื่อรองรับทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย

6.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ

7.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งสภาพของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรหรือและทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ 

เงินและทรัพย์สินของกองทุนที่ได้มา 

1.รายได้ที่ได้จากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติของมหาวิทยาลัย ตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

2.เงินที่เก็บจากงบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งโครงการที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการวิจัย ตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ในกรณีที่โครงการวิจัยหรือทุนวิจัยใดมีเงื่อนไขพิเศษให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเป็นการเฉพาะราย

3.เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาคให้กองทุน

4.เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่เกิดขึ้นจากค่าสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และค่าตอบแทนที่มหาวิทยาลัยได้รับจากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ตามอัตราที่คณะกรรมการกำนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

5.เงินหรือทรัพย์สินที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้นำมาสมทบกองทุน

6.เงินหรือทรัพย์สินที่คณะกรรมการบริหารกองทุน จัดหามาสมทบกองทุน

7.เงินผลประโยชน์อันเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมมาการบริหารกองทุน

1.บริหารจัดการกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

2.พิจารณาคัดเลือกและให้รางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี

3.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานทรัพย์สิน หนี้สิน และบัญชีรายรับ-รายจ่ายเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

4.จัดหาทุนเพื่อนำมาสมทบกองทุนตามที่เห็นสมควร 

5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามมหาวิทยาลัยมอบหมาย   

6.กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีเกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และทรัพย์สินของกองทุน

 

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg