^Back To Top
 • 1 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 2 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 3 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 4 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 5 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

erd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

อัตราการเก็บเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

เพื่อให้การบริหารกองทุนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเก็บเงินจากงบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทั้งโครงการที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการวิจัย โดยอัตราการเก็บเงินอุดหนุนการวิจัยมีดังนี้

1. กรณีเงินอุดหนุนทุนวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท ให้เก็บเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 

2. กรณีเงินอุดหนุนทุนวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้เก็บเงินเข้ากองทุนร้อยละ 10 

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg