^Back To Top
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

nriisicon startuplogoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIPsatisfied button

การสนับสนุนรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    เพื่อให้การบริหารกองทุนบรรลุตามวัตถุประสงค์การส่งเสริม สนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ โดยมีเงื่อนไขการสนับสนุนรางวัลดังต่อไปนี้

1. ผู้มีสิทธิ์ขอรับรางวัลต้องเป็นนักวิจัย โดยเป็นชื่อแรกของผลงาน

2. ผลงานที่จะขอรับรางวัลให้ครอบคุมประเด็นดังต่อไปนี้

 • ต้องตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำเสนอผลงานวิจัยโดยต้องเป็นบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ระดับชาติและนานาชาติ มาแล้วไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์หรือจดทะเบียนนำเสนอจนถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารขอรับรางวัล
 • ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อปริญญาของผู้ขอรับรางวัล
 • ต้องเป็นผลงานท่ี่ผู้ขอรับรางวัลได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้วยตนเอง

3.เงื่อนไขและอัตราการให้รางวัล

 • บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 อัตรารางวัล 1,000 บาท
 • บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR  ฐานข้อมูล ISI หรือ ฐานข้อมูล Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 อัตรารางวัล 2,000 บาท
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
 1. รางวัลนำเสนอวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ อัตรารางวัลละ 500 บาท
 2. รางวัลนำเสนอวิจัยดีเด่นแบบบรรยาย อัตรารางวัล  1,000 บาท
 3. รางวัลงานวิจัยดีเด่น อัตรารางวัลละ 1,500 บาท
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 1. รางวัลนำเสนอวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ อัตรารางวัลละ 1,000 บาท
 2. รางวัลนำเสนอวิจัยดีเด่นแบบบรรยาย อัตรารางวัล  1,500 บาท
 3. รางวัลงานวิจัยดีเด่น อัตรารางวัลละ 2,000 บาท

4.ขั้นตอนและวิธีการขอรับรางวัล

นักวิจัยต้องเสนอขอรับรางวัลมายังส่วนราชการต้นสังกัด โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนประกอบการพิจารณามอบรางวัล ได้แก่

 • ประวัตินักวิจัย ให้จัดส่งในรูปแบบเอกสารและอเล็กทรอนิกส์ไฟล์
 • ผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์และแบบตอบรับการตีพิมพ์หรือการนำเสนอผลงาน
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน

คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อมอยรางวัลในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย

 

 
  
             
          
          
 
        
 

      

 
          
 
        
        
        
 
          
 
        
        
      
 
4. 
 

      

      1.  
      2.  
      3.  
 
          
          

        

         

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg