^Back To Top
 • 1 ประกาศรับสมัครทุน Industry – Academia Partnership Programme (IAPP)
  การสนับสนุนด้านเงินทุน โครงการละไม่เกิน 50,000 GBP โดย สกว. และ Royal Academy of Engineering สนับสนุนฝ่ายละประมาณ 50% ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน ครอบคลุมค่าเดินทาง การใช้จ่ายสำหรับดำรงชีพ ค่าตอบแทน ทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร เป็นต้น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
 • 2 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561
  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่แนบ จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
 • 3 ประกาศรับสมัครทุน Industry – Academia Partnership Programme (IAPP)
  การสนับสนุนด้านเงินทุน โครงการละไม่เกิน 50,000 GBP โดย สกว. และ Royal Academy of Engineering สนับสนุนฝ่ายละประมาณ 50% ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน ครอบคลุมค่าเดินทาง การใช้จ่ายสำหรับดำรงชีพ ค่าตอบแทน ทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร เป็นต้น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
 • 4 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561
  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่แนบ จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
 • 5 การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562
  จัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ให้เป็นไปตามร่างแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยส่งข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

b1b7b3b6b21b15b14b12b9b20

ปฏิทินทุนวิจัย

แหล่งทุน เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 ทุนงบประมาณแผ่นดิน (http://www.nrms.go.th/)
 ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (เว็บงานวิจัย)
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  ทุนวิจัยเชิงวิชาการ
   -ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 15
   -ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 8
   -ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา (สกว. ร่วมกับ สกอ.) 8
   -ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) 31
   -ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) 31
   -ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
   -สมุนไพร ยารักษาโรคและสารเสริมสุขภาพ
   -เกษตรยั่งยืน วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปอาหาร
 ทุนวิจัยและพัฒนา
 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น
 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ทุน  NSTDA Chair Professor 31
 โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ 30
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

 ทุนอื่น ๆ ในประเทศ
      
 เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.-
 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
 ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนพัฒนาอาจารย์เป็นนักวิจัยอาชีพ (CHE-RES)
 สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 มูลนิธิชัยพัฒนา
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์           อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
 ทุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ  (ธ.ก.ส.)
 กรมป่าไม้
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (บริษัทไปรษณีย์ไทย)
 ทุนอุดหนุนการวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา/ศึกษา/ทำงาน/สำรวจ (กระทรวงวิทยาศาสตร์)
 ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-จีน (NRCT-NSFC)
 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KOSEF)
 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-อิสราเอล (NRCT-IASH)
 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG)
 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรีย (NRCT-FWF)
 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)  ✔  ✔  ✔
 Grants for the Exchange of Scientists (NRCT-JSPS)
 หมายเหตุ ตัวเลขกำกับแต่ละเดือน หมายถึง วันที่ ของเดือนนั้น ๆ              

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

NRMSb10b18b17b16b19b8b13b22b24

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg