^Back To Top
 • 1 ประกาศรับสมัครทุน Industry – Academia Partnership Programme (IAPP)
  การสนับสนุนด้านเงินทุน โครงการละไม่เกิน 50,000 GBP โดย สกว. และ Royal Academy of Engineering สนับสนุนฝ่ายละประมาณ 50% ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน ครอบคลุมค่าเดินทาง การใช้จ่ายสำหรับดำรงชีพ ค่าตอบแทน ทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร เป็นต้น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
 • 2 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561
  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่แนบ จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
 • 3 ประกาศรับสมัครทุน Industry – Academia Partnership Programme (IAPP)
  การสนับสนุนด้านเงินทุน โครงการละไม่เกิน 50,000 GBP โดย สกว. และ Royal Academy of Engineering สนับสนุนฝ่ายละประมาณ 50% ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน ครอบคลุมค่าเดินทาง การใช้จ่ายสำหรับดำรงชีพ ค่าตอบแทน ทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร เป็นต้น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
 • 4 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561
  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่แนบ จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
 • 5 การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562
  จัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ให้เป็นไปตามร่างแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยส่งข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

btconb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20

คณะกรรมการกลไกฯ

คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

     
 

image3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี

ประธานกรรมการที่ปรึกษา

 
 

    aubdol

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุล บินระหีม

ประธานกรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม สุขจันทร์

กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ ผดุงพันธ์

กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี อดุลยรัตน์

กรรมการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัล  บินหะยีนิยิ

กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  คงเสน

กรรมการ

 

image8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์

กรรมการ

 

อาจารย์ ดร. อาบีเด็ง  ฮาวา

กรรมการ

 

 anis

อาจารย์ ดร.อานิส  พัฒนปรีชาวงศ์

กรรมการ

tommayantee

อาจารย์ ดร. ธมยันตี  ประยูรพันธ์

กรรมการ

 

อาจารย์วัฒนา  เต็มดี

กรรมการ

 

 

 

อาจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค

กรรมการ

 

อาจารย์ ดร.ปรุฬห์  มะยะเฉี่ยว

กรรมการและเลขานุการ

 

 

อาจารย์อนงค์  ภิบาล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

image11

นางสาวเบญจารี  สกุลราษฎร

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

   

image22

นางสาวพิชญา ย้อยช่วง

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg