^Back To Top
 • 1 ประกาศรับสมัครทุน Industry – Academia Partnership Programme (IAPP)
  การสนับสนุนด้านเงินทุน โครงการละไม่เกิน 50,000 GBP โดย สกว. และ Royal Academy of Engineering สนับสนุนฝ่ายละประมาณ 50% ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน ครอบคลุมค่าเดินทาง การใช้จ่ายสำหรับดำรงชีพ ค่าตอบแทน ทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร เป็นต้น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
 • 2 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561
  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่แนบ จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
 • 3 ประกาศรับสมัครทุน Industry – Academia Partnership Programme (IAPP)
  การสนับสนุนด้านเงินทุน โครงการละไม่เกิน 50,000 GBP โดย สกว. และ Royal Academy of Engineering สนับสนุนฝ่ายละประมาณ 50% ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน ครอบคลุมค่าเดินทาง การใช้จ่ายสำหรับดำรงชีพ ค่าตอบแทน ทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร เป็นต้น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
 • 4 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561
  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่แนบ จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
 • 5 การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562
  จัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ให้เป็นไปตามร่างแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยส่งข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

btconb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20

คณะผู้บริหารและบุคลากร

คณะผู้บริหารและบุคลากร

 

 jongrak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก  พลาศัย

นายกสภา

 
 

rossukon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี

อธิการบดี

 
   

 audun

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุล  บินระหีม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

 

 

 

paroon 1

อาจารย์ ดร. ปรุฬห์  มะยะเฉี่ยว

หัวหน้างานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา

 

supotjanee 

อาจารย์ ดร.สุพจนี  แสนสุข

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 

 

pornpen 

อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ  พนมวัลย์

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 

anong

อาจารย์อนงค์  ภิบาล

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา

 
 

 

อาจารย์ ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

   abedang

อาจารย์ ดร.อาบีเด็ง  ฮาวา

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 

benjaree 

นางสาวเบญจารี  สกุลราษฎร

ผู้ช่วยเลขานุการร

  pitchaya 

นางสาวพิชญา  เจริญวงค์

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพหนังสือตำรา-ฉบับสมบูรณ์

 

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg